• Home
 • Blog
 • Blog Post Detail
S1- 6       일상생활         CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY        Daily life

S1- 6 일상생활 CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY Daily life

일상생활 

DAILY LIFE

CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY 

 

I. 어휘     VOCAB         TỪ VỰNG

 

 

[chek]

 

book

sách

 

신발

[shinbal]

shoes

giày

 

전화

[cheonhwa]

phone

điện thoại

 

[moon]

door

cửa

 

안경

[an-gyeong]

glasses

kính mắt

 

화장품

[hwajang-poom]

cosmestics

mỹ phẩm

 

II. 문법         GRAMMAR        NGỮ PHÁP

Example:

1. 책/ 읽다 ---> 책을 읽어요.              (I) read books.                   Tôi đọc sách.  

2. 신발/ 신다 ---> 신발을 신어요.         (I) wear shoes.                  Tôi đi giày.

3. 신발/ 벗다 ---> 신발을 벗어요.         (I) take off shoes.              Tôi cởi giày.

4. 전화/ 걸다 ---> 전화를 걸어요.         (I) give a call.                     Tôi gọi điện thoại.

5. 전화/ 받다 ---> 전화를 받아요.         (I) receive a call.                Tôi nhận điện thoại.

6. 문/ 열다 ---> 문을 열어요.               (I) open the door.               Tôi mở cửa.

7. 문/ 닫다 ---> 문을 닫아요.               (I) close the door.               Tôi đóng cửa.

Kakao