• Home
 • Blog
 • Blog Post Detail
S1- 6       장소 2       NƠI CHỐN 2        PLACES 2

S1- 6 장소 2 NƠI CHỐN 2 PLACES 2

장소 2

PLACES 2

NƠI CHỐN 2

 

I. 어휘         VOCAB          TỪ VỰNG

 

[bang]

room

phòng

 

거실

[geo-shil]

living room

phòng khách

 

주방

[joo-bang]

kitchen

phòng bếp

 

화장실

[hwajang-shil]

bathroom

phòng vệ sinh

 

교실

[gyo-shil]

classroom

phòng học

 

복도

[bokdo]

hallway

hành lang

 

계단

[gye-dan]

stairs

cầu thang

 

현관

[huyn-gwan]

entrance

lối vào

II. 문법        GRAMMAR        NGỮ PHÁP

Example:

1. 선물은 방에 있어요.                  Presents are in the room.                Quà có ở trong phòng.

2. TV는 거실에 있어요.                TV is in the living room.                   TV có ở phòng khách.

3. 과일은 주방에 있어요.              Fruits are in the kitchen.                  Hoa quả có ở trong bếp.

4. BTS는 어디에 있어요?             Where is BTS?                                   BTS ở đâu?

   -->  대기실에 있어요.               They are in the waiting room.          Họ ở trong phòng chờ.

5. 신문은 계단에 있어요.              The newspaper is on the stairs.       Tờ báo có ở chỗ cầu thang.      

Kakao