• Home
 • Blog
 • Blog Post Detail
S1-5   형용사   ADJECTIVES     TÍNH TỪ

S1-5 형용사 ADJECTIVES TÍNH TỪ

형용사

ADJECTIVES

TÍNH TỪ

 

I. 어휘     VOCAB         TỪ VỰNG

 

                                             

 

좋다                 싫다

[jota]                              [silta]

good                               bad

Tốt/Thích                       Ghét/Xấu

 

 

 

 

          

                   

많다                   적다

[manta]                                [jeogda]

many                                       little

Nhiều                                         Ít

 

 

 

 

 

덥다                    춥다

      [deobda]                               [chubda]

  hot                                         cold

Nóng                                       Lạnh

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

II. PRACTICE

 

 

 

Kakao