• Home
  • Blog
  • Blog Post Detail
S1-3:   장소      NƠI CHỐN       PLACES

S1-3: 장소 NƠI CHỐN PLACES

장소

PLACES     NƠI CHỐN

 

I. 어휘     Vocab     Từ Vựng

 

 

 

 

 

 

 

II. 문법     Grammar    Ngữ pháp

*  ~에 가다        Go to~         Đi tới~

e.g:

  1. 나는 백화점에 가요.         

        I do to the department store.                        Tôi đi tới tiệm bách hóa.

    2. 흐엉 씨는 백화점에 가요?

       Does Huong go to the department store?         Có phải Hương đi tới tiệm bách hóa không?

   3. 지우는 학교에 가요.

        Chiwoo goes to school.                                  Chiwoo đi tới trường học.

   4. 언제 한국에 가요?

       When do you go to Korea?                              Khi nào bạn đi Hàn Quốc?

 

Kakao