• Home
 • Blog
 • Blog Post Detail
S1-2  시간     THỜI GIAN     TIME

S1-2 시간 THỜI GIAN TIME

시간

THỜI GIAN

TIME

I. 어휘  Vocab Từ vựng

 

                               

 

 

 

                             

 

 

                          

 

 

                

 

 

II. 문법 Grammar Ngữ pháp

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

                                       

 

III. 연습하기    PRACTICE    LUYỆN TẬP

 

 • 몇 시에 밥을 먹어요?      What time do you eat?                  Bạn ăn cơm lúc mấy giờ?

 • 몇시에 일어나요?           What time do you get up?            Bạn thức dậy lúc mấy giờ?

 • 몇시에 자요?                 What time do you sleep?              Bạn đi ngủ lúc mấy giờ?

 • 생일이 언제예요?           When is your birthday?                Sinh nhật bạn là khi nào?

 

 

                                    

Kakao