• Home
 • Blog
 • Blog Post Detail
S1-1 자기소개     SELF - INTRODUCTION      TỰ GIỚI THIỆU BẢN THÂN

S1-1 자기소개 SELF - INTRODUCTION TỰ GIỚI THIỆU BẢN THÂN

자기소개 SELF INTRODUCTION

TỪ VỰNG TIẾNG HÀN GIỚI THIỆU BẢN THÂN

 

 I. 어휘 Vocab 

   

한국

 [ː] [hankuk]

Korea/ Hàn Quốc

 

    미국

 [미국[mikuk]

America/ Mỹ 

 

중국

 [중국[ chungkuk]

 

China/ Trung Quốc 

 

일본

 [일본[ ilbon]

 

Japan/ Nhật Bản 

 

베트남

 [베트남[beteunam]

 

Vietnam/ Việt Nam 

 

카나다

 [카나다[kanada]

 

Canada/ Ca-na-đa

 

독일

 [도길[dokil]

 

Germany/ Đức

 

 [ː] [hoju]

 

Australia/ Úc

II. SENTENCES

1.  A: 이름이 뭐예요?

 

 

    B: 배현진이에요.

 

       What is your name? -->I am Bae Hyun-jin.

 

       Tên bạn là gì?  --> Tên tôi là Bae Hyun-jin.

 

2.  A: 몇 살이에요   

 

      B: 20이에요.

 

         How old are you? --> I am 20 years old.

 

         Bạn bao nhiêu tuổi? --> Tôi 20 tuổi.

 

3.     A: 어느 나라 사람이에요

 

         B: 한국 사람이에요.

 

         Where are you from? --> I am from Korea.

 

         Bạn đến từ đâu tới? -->Mình đến từ Hàn Quốc.

 

 

Kakao